اخبار و رویدادها اعلام نتایج

نتاییج امتحان گزینش معلم در لیسه خصوصی کاتب اعلان شد

لیسه خصوصی غیر انتفاعی کاتب جهت گزینش معلمان مورد نیاز خویش، چون سال پار بعد از توزیع فورمها برای متقاضیان معلمی در رشته های مختلف به تاریخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۵ امتحان انتخاب معلمان را برگزار نمود. در این پروسه که در حدود ۳۵۰ نفر...

اعلان نتایج رشته ریاضی

لیست نتایج امتحان رقابتی معلمین سال ۱۳۹۶ لیسه عالی کاتب شماره نام تخلص نام پدر درجه تحصیل رشته امتحان نمبر شناسایی مجموع نمره نتیجه ۱ طاهره بیگزاد محمد نادر لیسانس...

نتایج رشته انگلیسی

لیست نتایج امتحان رقابتی معلمین سال ۱۳۹۶ لیسه عالی کاتب شماره نام تخلص نام پدر درجه تحصیل رشته امتحان نمبر شناسایی مجموع...

اعلان نتایج رشته کودکستان

لیست نتایج امتحان رقابتی معلمین سال ۱۳۹۶ لیسه عالی کاتب شماره نام تخلص نام پدر درجه تحصیل رشته امتحان نمبر شناسایی مجموع...

اعلان نتایج رشته اجتماعیات

لیست نتایج امتحان رقابتی معلمین سال ۱۳۹۶ لیسه عالی کاتب شماره نام تخلص نام پدر درجه تحصیل رشته امتحان نمبر شناسایی مجموع نمره نتیجه ۱ هادی کامگار محمد...

اعلان نتایج رشته اصول صنفی

لیست نتایج امتحان رقابتی معلمین سال ۱۳۹۶ لیسه عالی کاتب شماره نام تخلص نام پدر درجه تحصیل رشته امتحان نمبر شناسایی مجموع نمره نتیجه ۱ مریم نظری محمدقاسم ۱۴پاس اصول...

مطالب دیدنی